خانه / دانشگاه ازاد

دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شالان – شاه‌مار بابامراد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شالان – شاه‌مار بابامراد با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شالان – شاه‌مار بابامراد می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شالان – شاه‌مار بابامراد بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد شالان – شاه‌مار بابامراد

رشته های دانشگاه آزاد واحد شالان – شاه‌مار بابامراد در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد شالان – شاه‌مار بابامراد شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد بویان – بیامه سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد بویان – بیامه سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد بویان – بیامه سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بویان – بیامه سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بویان – بیامه سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بویان – بیامه سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بویان – بیامه سفلی بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد علی‌یعقوب – فولادی سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد علی‌یعقوب – فولادی سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد علی‌یعقوب – فولادی سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد علی‌یعقوب – فولادی سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد علی‌یعقوب – فولادی سفلی بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد توانکش – چال‌آباد

رشته های دانشگاه آزاد واحد توانکش – چال‌آباد در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد توانکش – چال‌آباد شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد توانکش – چال‌آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد توانکش – چال‌آباد با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد توانکش – چال‌آباد می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد توانکش – چال‌آباد بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد محمده – مریوان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد محمده – مریوان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد محمده – مریوان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد محمده – مریوان بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد محمده – مریوان

رشته های دانشگاه آزاد واحد محمده – مریوان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد محمده – مریوان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مجین – مشیر آبا پنجه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مجین – مشیر آبا پنجه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مجین – مشیر آبا پنجه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مجین – مشیر آبا پنجه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد مجین – مشیر آبا پنجه

رشته های دانشگاه آزاد واحد مجین – مشیر آبا پنجه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل

رشته های دانشگاه آزاد واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چشمه جان قلی – چشمه خلیل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چشمه جان قلی – چشمه خلیل با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چشمه جان قلی – چشمه خلیل می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد چشمه جان قلی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده دوره های بدون کنکور واحد کوی صاحب‌الزمان – کیادهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کوی صاحب‌الزمان – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کوی صاحب‌الزمان – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرسب – کسوت

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرسب – کسوت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرسب – کسوت  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کرسب – کسوت  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرسب – کسوت

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرسب – کسوت دوره های بدون کنکور واحد کرسب – کسوتدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کرسب – کسوتدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا دوره های بدون کنکور واحد دلاک‌خیل – دمیرکلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد دلاک‌خیل – دمیرکلادانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »