خانه / دسته علمی کاربردی

دسته علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شالان – شاه‌مار بابامراد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شالان – شاه‌مار بابامراد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شالان – شاه‌مار بابامراد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شالان – شاه‌مار بابامرادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شالان – شاه‌مار بابامراد

رشته های علمی کاربردی واحد شالان – شاه‌مار بابامراد رشته های علمی کاربردی واحد شالان – شاه‌مار بابامراد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شالان – شاه‌مار بابامراد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بویان – بیامه سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد بویان – بیامه سفلی رشته های علمی کاربردی واحد بویان – بیامه سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بویان – بیامه سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بویان – بیامه سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بویان – بیامه سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بویان – بیامه سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بویان – بیامه سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی رشته های علمی کاربردی واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌یعقوب – فولادی سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد توانکش – چال‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد توانکش – چال‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد توانکش – چال‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد توانکش – چال‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد توانکش ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد توانکش – چال‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد توانکش – چال‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد توانکش – چال‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد توانکش – چال‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد محمده – مریوان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد محمده – مریوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد محمده – مریوان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد محمده – مریوانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد محمده – مریوان

رشته های علمی کاربردی واحد محمده – مریوان رشته های علمی کاربردی واحد محمده – مریوان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد محمده – مریوان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد محمده ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مجین – مشیر آبا پنجه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مجین – مشیر آبا پنجه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مجین – مشیر آبا پنجه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مجین – مشیر آبا پنجهتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مجین – مشیر آبا پنجه

رشته های علمی کاربردی واحد مجین – مشیر آبا پنجه رشته های علمی کاربردی واحد مجین – مشیر آبا پنجه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مجین – مشیر آبا پنجه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل

رشته های علمی کاربردی واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل رشته های علمی کاربردی واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیل: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه جان قلی – چشمه خلیلتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوی صاحب‌الزمان – کیادهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده

رشته های علمی کاربردی واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده رشته های علمی کاربردی واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کرسب – کسوت

رشته های علمی کاربردی واحد کرسب – کسوت رشته های علمی کاربردی واحد کرسب – کسوت   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کرسب – کسوت   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کرسب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کرسب – کسوت

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کرسب – کسوت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کرسب – کسوت: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کرسب – کسوتتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا

رشته های علمی کاربردی واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا رشته های علمی کاربردی واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد دلاک‌خیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دلاک‌خیل – دمیرکلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »