خانه / دسته علمی کاربردی

دسته علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج

رشته های علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج رشته های علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بیله ده – پروج   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیله ده – پروجتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر

رشته های علمی کاربردی واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر رشته های علمی کاربردی واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اوچ‌قبرلر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چناقرود – چنذانق

رشته های علمی کاربردی واحد چناقرود – چنذانق رشته های علمی کاربردی واحد چناقرود – چنذانق   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چناقرود – چنذانق   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد چناقرود ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چناقرود – چنذانق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چناقرود – چنذانق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چناقرود – چنذانق: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چناقرود – چنذانقتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شختان – شلیم جاران

رشته های علمی کاربردی واحد شختان – شلیم جاران رشته های علمی کاربردی واحد شختان – شلیم جاران  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شختان – شلیم جاران  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شختان – شلیم جاران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شختان – شلیم جاران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شختان – شلیم جاران : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شختان – شلیم جاران تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بوغداداغی – پاش بلاغ

رشته های علمی کاربردی واحد بوغداداغی – پاش بلاغ رشته های علمی کاربردی واحد بوغداداغی – پاش بلاغ  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بوغداداغی – پاش بلاغ  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بوغداداغی – پاش بلاغ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بوغداداغی – پاش بلاغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بوغداداغی – پاش بلاغ : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بوغداداغی – پاش بلاغ تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور

رشته های علمی کاربردی واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور رشته های علمی کاربردی واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اوزرلو – ایروانلو

رشته های علمی کاربردی واحد اوزرلو – ایروانلو رشته های علمی کاربردی واحد اوزرلو – ایروانلو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوزرلو – ایروانلو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اوزرلو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوزرلو – ایروانلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوزرلو – ایروانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوزرلو – ایروانلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوزرلو – ایروانلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شیرین ‌کند – طورآغای

رشته های علمی کاربردی واحد شیرین ‌کند – طورآغای رشته های علمی کاربردی واحد شیرین ‌کند – طورآغای  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شیرین ‌کند – طورآغای  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شیرین ‌کند – طورآغای

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شیرین ‌کند – طورآغای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شیرین ‌کند – طورآغای : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شیرین ‌کند – طورآغای تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا

رشته های علمی کاربردی واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا رشته های علمی کاربردی واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد

رشته های علمی کاربردی واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد رشته های علمی کاربردی واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد غلمانسرای – قلعه حسن آبادتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »