خانه / دسته پیام نور

دسته پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شالان – شاه‌مار بابامراد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شالان – شاه‌مار بابامراد دانشگاه پیام نور شالان – شاه‌مار بابامراد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور شالان – شاه‌مار بابامراد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بویان – بیامه سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بویان – بیامه سفلی دانشگاه پیام نور بویان – بیامه سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بویان – بیامه سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی‌یعقوب – فولادی سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی‌یعقوب – فولادی سفلی دانشگاه پیام نور علی‌یعقوب – فولادی سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور علی‌یعقوب – فولادی سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور توانکش – چال‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور توانکش – چال‌آباد دانشگاه پیام نور توانکش – چال‌آباد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور توانکش – چال‌آباد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور محمده – مریوان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور محمده – مریوان دانشگاه پیام نور محمده – مریوان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور محمده – مریوان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مجین – مشیر آبا پنجه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مجین – مشیر آبا پنجه دانشگاه پیام نور مجین – مشیر آبا پنجه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور مجین – مشیر آبا پنجه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چشمه جان قلی – چشمه خلیل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چشمه جان قلی – چشمه خلیل دانشگاه پیام نور چشمه جان قلی – چشمه خلیل یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چشمه جان قلی – چشمه خلیل در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده   

ثبت نام پیام نور واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده ثبت نام بدون کنکور واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کرسب – کسوت   

ثبت نام پیام نور واحد کرسب – کسوت ثبت نام بدون کنکور واحد کرسب – کسوت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کرسب – کسوت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا   

ثبت نام پیام نور واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا ثبت نام بدون کنکور واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مازولنگه – متکوه   

ثبت نام پیام نور واحد مازولنگه – متکوه ثبت نام بدون کنکور واحد مازولنگه – متکوه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مازولنگه – متکوه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد واسوکلا – ازار   

ثبت نام پیام نور واحد واسوکلا – ازار ثبت نام بدون کنکور واحد واسوکلا – ازار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد واسوکلا – ازار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیروان‌محله – طاهرک‌محله   

ثبت نام پیام نور واحد شیروان‌محله – طاهرک‌محله ثبت نام بدون کنکور واحد شیروان‌محله – طاهرک‌محله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیروان‌محله – طاهرک‌محله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دینارسرا – ذلم   

ثبت نام پیام نور واحد دینارسرا – ذلم ثبت نام بدون کنکور واحد دینارسرا – ذلم   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دینارسرا – ذلم   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کفترکار – کلیا   

ثبت نام پیام نور واحد کفترکار – کلیا ثبت نام بدون کنکور واحد کفترکار – کلیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کفترکار – کلیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نوایی‌کلا – نودههک   

ثبت نام پیام نور واحد نوایی‌کلا – نودههک ثبت نام بدون کنکور واحد نوایی‌کلا – نودههک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نوایی‌کلا – نودههک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لی‌طالار – لیاردن   

ثبت نام پیام نور واحد لی‌طالار – لیاردن ثبت نام بدون کنکور واحد لی‌طالار – لیاردن   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لی‌طالار – لیاردن   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهیدعبداله – شیاده بالا   

ثبت نام پیام نور واحد شهیدعبداله – شیاده بالا ثبت نام بدون کنکور واحد شهیدعبداله – شیاده بالا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهیدعبداله – شیاده بالا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پطرودپی – پیجاکلا   

ثبت نام پیام نور واحد پطرودپی – پیجاکلا ثبت نام بدون کنکور واحد پطرودپی – پیجاکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پطرودپی – پیجاکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بنگرکلا – بوله‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد بنگرکلا – بوله‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد بنگرکلا – بوله‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بنگرکلا – بوله‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »