خانه / دسته پیام نور

دسته پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده   

ثبت نام پیام نور واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده ثبت نام بدون کنکور واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کوی صاحب‌الزمان – کیاده   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کرسب – کسوت   

ثبت نام پیام نور واحد کرسب – کسوت ثبت نام بدون کنکور واحد کرسب – کسوت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کرسب – کسوت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا   

ثبت نام پیام نور واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا ثبت نام بدون کنکور واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دلاک‌خیل – دمیرکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مازولنگه – متکوه   

ثبت نام پیام نور واحد مازولنگه – متکوه ثبت نام بدون کنکور واحد مازولنگه – متکوه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مازولنگه – متکوه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد واسوکلا – ازار   

ثبت نام پیام نور واحد واسوکلا – ازار ثبت نام بدون کنکور واحد واسوکلا – ازار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد واسوکلا – ازار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیروان‌محله – طاهرک‌محله   

ثبت نام پیام نور واحد شیروان‌محله – طاهرک‌محله ثبت نام بدون کنکور واحد شیروان‌محله – طاهرک‌محله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیروان‌محله – طاهرک‌محله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دینارسرا – ذلم   

ثبت نام پیام نور واحد دینارسرا – ذلم ثبت نام بدون کنکور واحد دینارسرا – ذلم   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دینارسرا – ذلم   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کفترکار – کلیا   

ثبت نام پیام نور واحد کفترکار – کلیا ثبت نام بدون کنکور واحد کفترکار – کلیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کفترکار – کلیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نوایی‌کلا – نودههک   

ثبت نام پیام نور واحد نوایی‌کلا – نودههک ثبت نام بدون کنکور واحد نوایی‌کلا – نودههک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نوایی‌کلا – نودههک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لی‌طالار – لیاردن   

ثبت نام پیام نور واحد لی‌طالار – لیاردن ثبت نام بدون کنکور واحد لی‌طالار – لیاردن   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لی‌طالار – لیاردن   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهیدعبداله – شیاده بالا   

ثبت نام پیام نور واحد شهیدعبداله – شیاده بالا ثبت نام بدون کنکور واحد شهیدعبداله – شیاده بالا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهیدعبداله – شیاده بالا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پطرودپی – پیجاکلا   

ثبت نام پیام نور واحد پطرودپی – پیجاکلا ثبت نام بدون کنکور واحد پطرودپی – پیجاکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پطرودپی – پیجاکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بنگرکلا – بوله‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد بنگرکلا – بوله‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد بنگرکلا – بوله‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بنگرکلا – بوله‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ارچی – اردکلا   

ثبت نام پیام نور واحد ارچی – اردکلا ثبت نام بدون کنکور واحد ارچی – اردکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ارچی – اردکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کلری – کلیکان   

ثبت نام پیام نور واحد کلری – کلیکان ثبت نام بدون کنکور واحد کلری – کلیکان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کلری – کلیکان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مازعبدلی بالا – مازعبدعلی پایین   

ثبت نام پیام نور واحد مازعبدلی بالا – مازعبدعلی پایین ثبت نام بدون کنکور واحد مازعبدلی بالا – مازعبدعلی پایین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مازعبدلی بالا – مازعبدعلی پایین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بان هلان بالا – بن باباجان   

ثبت نام پیام نور واحد بان هلان بالا – بن باباجان ثبت نام بدون کنکور واحد بان هلان بالا – بن باباجان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بان هلان بالا – بن باباجان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد میوانه – نهرخان سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد میوانه – نهرخان سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد میوانه – نهرخان سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد میوانه – نهرخان سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بان امرود – بان زیارت   

ثبت نام پیام نور واحد بان امرود – بان زیارت ثبت نام بدون کنکور واحد بان امرود – بان زیارت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بان امرود – بان زیارت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شندرشامی – شیخ کلخوران   

ثبت نام پیام نور واحد شندرشامی – شیخ کلخوران ثبت نام بدون کنکور واحد شندرشامی – شیخ کلخوران   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شندرشامی – شیخ کلخوران   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »