خانه / دسته پیام نور

دسته پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد بیله ده – پروج   

ثبت نام پیام نور واحد بیله ده – پروج ثبت نام بدون کنکور واحد بیله ده – پروج   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بیله ده – پروج   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر   

ثبت نام پیام نور واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر ثبت نام بدون کنکور واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوچ‌قبرلر – اوچ‌اولر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چناقرود – چنذانق   

ثبت نام پیام نور واحد چناقرود – چنذانق ثبت نام بدون کنکور واحد چناقرود – چنذانق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چناقرود – چنذانق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شختان – شلیم جاران

ثبت نام پیام نور واحد شختان – شلیم جاران ثبت نام بدون کنکور واحد شختان – شلیم جاران دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شختان – شلیم جاران دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بوغداداغی – پاش بلاغ

ثبت نام پیام نور واحد بوغداداغی – پاش بلاغ ثبت نام بدون کنکور واحد بوغداداغی – پاش بلاغ دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بوغداداغی – پاش بلاغ دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور

ثبت نام پیام نور واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور ثبت نام بدون کنکور واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهرک گلمرز – شیخ تیمور دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوزرلو – ایروانلو

ثبت نام پیام نور واحد اوزرلو – ایروانلو ثبت نام بدون کنکور واحد اوزرلو – ایروانلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوزرلو – ایروانلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیرین ‌کند – طورآغای

ثبت نام پیام نور واحد شیرین ‌کند – طورآغای ثبت نام بدون کنکور واحد شیرین ‌کند – طورآغای دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیرین ‌کند – طورآغای دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا

ثبت نام پیام نور واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا ثبت نام بدون کنکور واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوخچی – اورتاقشلاق علیا دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد

ثبت نام پیام نور واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد ثبت نام بدون کنکور واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد غلمانسرای – قلعه حسن آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بهرمان – بیجند

ثبت نام پیام نور واحد بهرمان – بیجند ثبت نام بدون کنکور واحد بهرمان – بیجند دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بهرمان – بیجند دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پیرهادیان – تیموربیگلو

ثبت نام پیام نور واحد پیرهادیان – تیموربیگلو ثبت نام بدون کنکور واحد پیرهادیان – تیموربیگلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پیرهادیان – تیموربیگلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پالچقلو – پیرسقا

ثبت نام پیام نور واحد پالچقلو – پیرسقا ثبت نام بدون کنکور واحد پالچقلو – پیرسقا دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پالچقلو – پیرسقا دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گل فرج – لیوارجان

ثبت نام پیام نور واحد گل فرج – لیوارجان ثبت نام بدون کنکور واحد گل فرج – لیوارجان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گل فرج – لیوارجان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد یوسف آباد – جوقان بزرگ

ثبت نام پیام نور واحد یوسف آباد – جوقان بزرگ ثبت نام بدون کنکور واحد یوسف آباد – جوقان بزرگ دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد یوسف آباد – جوقان بزرگ دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حسن کهل – حافظ

ثبت نام پیام نور واحد حسن کهل – حافظ ثبت نام بدون کنکور واحد حسن کهل – حافظ دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حسن کهل – حافظ دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سیدلر – سیه دولان

ثبت نام پیام نور واحد سیدلر – سیه دولان ثبت نام بدون کنکور واحد سیدلر – سیه دولان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سیدلر – سیه دولان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد انجرد – انداب

ثبت نام پیام نور واحد انجرد – انداب ثبت نام بدون کنکور واحد انجرد – انداب دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد انجرد – انداب دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد داشکسن – دستجرد

ثبت نام پیام نور واحد داشکسن – دستجرد ثبت نام بدون کنکور واحد داشکسن – دستجرد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد داشکسن – دستجرد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی آناتومی لگن و پرینه

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی آناتومی لگن و پرینه ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی آناتومی لگن و پرینه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی آناتومی لگن و پرینه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »